Algemene voorwaarden

Als u gebruik maakt van hosting diensten aangeboden door Kinamo NV (voorheen Firstserved NV) bent u onderhevig aan volgende gebruiksvoorwaarden.

Kinamo behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen, en dit zonder voorafgaande verwittiging.

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden is de garantie van een kwalitatieve dienstverlening voor Kinamo klanten met het oog op een permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid van het netwerk en een bescherming tegen illegale en onverantwoordelijke activiteiten. Deze gebruiksvoorwaarden zijn toepasbaar op de Kinamo klant, de werknemers van die klant, agenten en anderen die gebruik maken van de diensten van Kinamo via de klant.

Illegale activiteiten & Warez

Het Kinamo netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software.
Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een bepaalde hosting dienst aangeboden door Kinamo.
Mocht Kinamo dergelijke praktijken vaststellen dan zal men overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie en een onmiddellijke verwittiging van de wettelijke instanties.

Auteursrechterlijk beschermd materiaal

Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk materiaal als daar zijn videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal e.d. zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de Kinamo infrastructuur wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit.

X-rated content

Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen enkel geval aanvaard worden door Kinamo. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde gerechtelijke instanties.

SPAM & UCE (Unsolicited Commerce Email)

Spamming en het verzenden van massa e-mail via een Kinamo server of e-mail adres dat beheerd wordt via een Kinamo server is ten strengste verboden.
Klanten zijn eveneens strafbaar als mass e-mails worden verzonden via een externe server maar deze mails links bevatten naar content welke beschikbaar gesteld is op Kinamo servers.
Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen onze SPAM richtlijnen zal Kinamo genoodzaakt zijn de betrokken account onmiddellijk af te sluiten met daaropvolgend gerechtelijke vervolging.

Algemene verboden activiteiten

Onder algemene verboden activiteiten verstaat Kinamo activiteiten die betrekking hebben op misbruik van de aangeboden infrastructuur of misbruik van de aangeboden infrastructuur voor het schade berokkenen aan anderen.
Het is ten strengste verboden om:

 1. Gebruik te maken van de Kinamo servers voor verspreiding van software met als enig doel het schade berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen, hardware te beschadigen of te vernietigen of het beschadigen van aangeboden diensten.
 2. Gebruik te maken van IRC bots, IRC en chat rooms op het Kinamo netwerk tenzij specifiek toegelaten door Kinamo zelf.
 3. Denial-of-Service attacks te lanceren op Kinamo servers of gebruik te maken van Kinamo servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.
 4. Software, scripts of andere content aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeemresources tot gevolg zijn, waaronder (maar niet beperkt tot) CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerk resources. Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen van bijkomende kosten op basis van de verbruikte diensten; hetzij het verbruik terug te dringen tot een aanvaardbare norm of over te schakelen naar een aangepast hosting plan. Indien niet ingegaan wordt op de aangeboden alternatieven zal de betrokken hosting account onmiddellijk afgesloten worden zonder voorafgaande verwittiging. Kinamo bepaalt zelf wat valt onder een hoog verbruik van server resources.
 5. Poort scans te lanceren op de Kinamo servers tenzij de expliciete toestemming daartoe gegeven is door Kinamo, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.
 6. De diensten te gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als enige doel het verzenden van mass e-mails.
 7. De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het publieke imago en de reputatie van Kinamo door het verzenden of verspreiden van seksueel expliciet, hatelijk, vulgair, racistisch getint, etnisch onverantwoord of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Overtredingen

Vastgestelde overtredingen kunnen per e-mail toegezonden worden naar abuse@kinamo.be. Vermelding van de betrokken domeinnaam (vb. domein.be) en de aard van de overtreding (vb. SPAM, illegale activiteiten, ... ) dienen vermeld te worden in het onderwerp van het bericht.

Afhandeling van vastgestelde overtredingen

Kinamo zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naar gelang de aard van de vastgestelde overtreding, overgaan tot één van volgende acties:

 1. De dienstverlening naar de betrokken klant toe tijdelijk stopzetten;
 2. De dienstverlening naar de betrokken klant toe voor onbepaalde duur beëindigen en stopzetten;
 3. Additionele kosten of boetes voorleggen aan de klant al naar gelang het afgesloten verkoopscontract;
 4. De betreffende inhoud verwijderen;
 5. Andere stappen in gang zetten in navolging van dit document, het verkoopscontract of de toepasbare wettelijke bepaling.

Selecteer uw taal

Alle talen: